Regulamin

Zawartość:
§ 1 – Definicje
§ 2 – Identyfikacja przedsiębiorcy
§ 3 – Zastosowanie
§ 4 – Oferta
§ 5 – Umowa
§ 6 – Prawo odstąpienia od umowy
§ 7 – Cena
§ 8 – Dostawa i wykonanie
§ 9 – Płatność
§ 10 – Odpowiedzialność odszkodowawcza
§ 11 – Postanowienia końcowe

§ 1 – Definicje:
1. Umowa uzupełniająca oznacza umowę, zgodnie z którą produkty konsumenckie, treści i / lub usługi cyfrowe nabyte w związku z umową zawieraną na odległość i tych towarów, treści i / lub usług cyfrowych są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia pomiędzy stroną trzecią a przedsiębiorcą;
2. Karencja: Okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
3. Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Klient- Konsument- osoba, która nabywa towary na własny użytek, przez złożenie zamówienia na stronie;
5. Dzień: oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
6. Treści cyfrowe oznaczają dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
7. Umowa sprzedaży: oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;
8. Trwałym nośnik: materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
10. Odległość zamówienia: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanej odległości sprzedaż towarów, treści i / lub usług cyfrowych, w górę i w tym wyłącznie lub częściowo zawarcia umowy korzysta się z jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość

§ 2 – Identyfikacja przedsiębiorcy:
Strona i marka Arganlife jest własnością firmy Arganlife, mającą swoją siedzibę w Holandii. Na terenie Polski,w ramach umowy między przedsiębiorstwami, wyłącznym dystrybutorem jest firma:

BJ Project Bartosz Ratuski
ul. Szczęsna 2d/2
05-825 Grodzisk Mazowiecki
+48 799 077 902
arganlife@arganlife.pl
Numer identyfikacyjny VAT: PL5342157730

§3 – Zastosowanie

1. Te ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i wszelkich porozumień osiągniętych na odległość między przedsiębiorcą a konsumentami.
2. Zanim umowa została zawarta, tekst Regulaminu został udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest możliwe otworzenie Regulaminu, przedsiębiorca przed zawarciem umowy, wskaże sposób, aby zobaczyć Regulamin, który zostanie wysyłany bezpłatnie jak najszybciej, na wniosek konsumenta.
3. Oprócz ogólnych warunków Regulaminu, zastosowanie również mają szczególne warunki produktów i usług , a konsument w przypadku sprzecznych względem siebie warunków, może zawsze polegać na obowiązującym przepisie, który jest najbardziej korzystny dla niego.

§4 – Oferta

1. Jeśli oferta ma ograniczony czas trwania lub pod pewnymi warunkami, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów, treści i / lub usług cyfrowych. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli wykonawca wykorzystuje obrazy, znaczy to, że są zgodne z prawdą przedstawienia produktów, usług i / lub treści cyfrowych.
3. Każda oferta zawiera takie informacje, które są zrozumiałe dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki biorą udział w przyjęciu oferty.

§5 – Umowa

1. Umowa podlega przepisom paragrafu 4, zawartych w momencie gdy konsument akceptuje ofertę i spełnia odpowiednie warunki.
2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza otrzymanie elektronicznej akceptacji oferty.
3. Jeżeli umowa jest tworzona drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego transferu danych i  zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki ostrożności.
4. Wszystskie ceny zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy

§6 – Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: arganlife@arganlife.pl

4. Jeżeli zgłoszenie odstąpienia od umowy trafiło do przedsiębiorcy drogą elektroniczną, ten wysyła potwierdzenie niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia.

5. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Przedsiębiorca zwraca wszystkie płatności konsumentowi, w tym wszelkich kosztów przesyłki ponoszonych przez operatora. Przedsiębiorca zwraca pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Pieniądze zwracane są w ten sam sposób, w jakim była dokonana płatność, chyba, że jest wyraźna zgoda na inny. Spłata jest bezpłatna dla konsumentów.

a) Przedsiębiorca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania

b) Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa, przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów związanych z droższą metodą.

c) Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

7. Firma BJ Project nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

8. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: BJ Project, ul.Szczęsna 2d/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, z dopiskiem: Arganlife

§7 – Cena
1. W okresie, o którym mowa w cenach oferta produktów, które nie wzrosły, za wyjątkiem zmian cen w związku ze zmianą stawek VAT.
2. Niezależnie od poprzedniego ustępu, produkty, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym oraz w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma kontroli, w cenach zmiennych roboczych. Te wahania oraz wszelkie zmiany cenowe, są w ofercie.
3. Ceny zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

§8 – Dostawa i wykonanie
1. Przedsiębiorca będzie miał jak największą ostrożność podczas przyjmowania i realizacji zamówienia na produkty.
2. Termin realizacji zamówienia – wysyłki paczki wynosi od 1-5 dni roboczych od momentu wpływu wpłaty za towar. Wszystkie paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówieniowym.
3. W dniu wysłania Towaru przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
4. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy, aż do momentu dostarczenia do klienta.
5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w momencie doręczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, powinien sporządzić protokół z dostawy w obecności kuriera.
6. Przedsiębiorca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, podanym przy składaniu zamówienia w formularzu jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Przedsiębiorcy przez Dostawcę, Przedsiębiorca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt dostawy.
8. Jeżeli Przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
§9 – Płatności
1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
– przelewem/przekazem/e-przelew/karta kredytowa/pay-pal /payu/wpłata na rachunek bankowy sklepu pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru
-płatność gotówką – przy odbiorze
Dane do przelewu:
39 1050 1924 1000 0092 1486 8474 (ING Bank Śląski)
BJ Project Bartosz Ratuski
ul. Szczęsna 2d/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki’
3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
3. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do przedsiębiorcy jakiekolwiek nieścisłości w danych dostarczonych lub określonych płatności.
4 W przypadku wyboru formy płatności opisanej w punkcie 2, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Produktu.
5. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Przedsiębiorca będąc otwartym na potrzeby Klienta, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.
6. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na stronie internetowej oraz widoczne na poziomie Koszyka.

§10 – Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. BJ Project nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
2. Odpowiedzialność BJ Project wobec Klienta nie będącego konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za reklamowany produkt (względnie kosztów dostawy, jeżeli reklamacją objęte są koszty dostawy).

§11 – Postanowienia końcowe
1. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.
3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Przedsiębiorcy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2016. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej w zakładce Regulamin. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.